ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ SĐT
Quầy thuốc Hùng Hương Hồng Minh 0977324019
Quầy thuốc Quang Minh Đại Nghiệp, Tân Dân 01273202486
Quầy thuốc Tân Dược Thao Ngoại, Sơn Hà 0977759990
Quầy thuốc GPP số 26  Chợ Phú Minh, Vạn Điểm 02433507894
Quầy thuốc Đức Tâm  Vĩnh Hà, Khai Thái