Thành phần

- Hoàng kỳ: 400mg (Tương đương 40mg cao khô);

- Diếp cá: 300mg (Tương đương 30mg cao khô);

- Hoài sơn: 250mg (Tương đương 25mg cao khô);

- Cam thảo: 250mg (Tương đương 25mg cao khô);

- Hà thủ ô: 250mg (Tương đương 25mg cao khô);

- Thymomodulin: 50mg; B-glucan 20mg;

- L-Lysine HCl: 500mg;

- Taurine: 50mg;

- Kẽm gluconat: 21mg;

- Pluriamin: 100mg;

- FOS (Fructose Oligosaccharides): 100mg;

- Vitamin B1: 0,5mg;

- Vitamin B2: 0,5mg;

- Vitamin B6: 1mg.

- Phụ liệu: Đường, hương thơm vừa đủ 3g.